Over Wakkerpolis

Stichting Wakkerpolis is een belangenbehartigingsorganisatie die zich focust op het verkrijgen van adequate schadevergoedingen voor mensen met een beleggingsverzekering. Dat geldt óók mensen die in het verleden een beleggingsverzekering hebben gehad, die afgelopen of afgekocht is. Dat maakt voor uw recht op schadevergoeding geen verschil.

Namens polishouders voert Wakkerpolis twee collectieve procedures:

  • Dossier NN: inzake beleggingsverzekeringen Nationale-Nederlanden
  • Dossier ASR Waerdye: inzake alle Waerdye producten die door ASR of haar rechtsvoorgangers zoals Stad Rotterdam Verzekeringen zijn verkocht.

De activiteiten van Wakkerpolis hebben al geleid tot meerdere baanbrekende gerechtelijke uitspraken, zoals de uitspraken van het KiFiD d.d. 13 mei 2013 en 29 maart 2016 over de zogenaamde ‘Eerste kosten’ (dossier NN).

Stichting Wakkerpolis behartigt belangen van alle consumenten met een NN beleggingsverzekering of ASR Waerdye product.

Bestuur

Marnix Bos

Bestuurder Stichting Wakkerpolis. Sinds 2004 advocaat / partner bij Berculo Advocaten te Utrecht, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij richt zich vooral op bedrijfsovernames en commerciële contracten. Daarvoor bijna 10 jaar als advocaat verbonden aan AKD Prinsen van Wijmen te Rotterdam en Utrecht.

Studeerde Nederlands civiel recht in Leiden en Europees recht in Parijs. In 2003 rondde hij de postdoctorale opleiding Ondernemingsrecht af aan de Grotius Academie. Schrijft regelmatig artikelen voor vakbladen en geeft cursussen op gebied van ondernemingsrecht, arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Hij is co-auteur van het juridisch jaarboek ‘Recht voor de ondernemer’.

Sinds mei 2017 betrokken bij Stichting Wakkerpolis.

Curriculum Vitae Marnix Bos

Arco Krijgsman

Bestuurder Stichting Wakkerpolis. Sinds 2008 betrokken bij collectieve belangenbehartiging en verbonden aan de procesfinancier JUST Legal Finance.

In die hoedanigheid ervaring met collectieve procedures, (massa)schikkingen en oplossingen voor consumenten in diverse grote dossiers, waaronder Ageas/Fortis, Homburg en Lehman Brothers.

Sinds 2009 voorzitter van Stichting FortisEffect. In 2016 heeft FortisEffect overeenstemming bereikt over een schikking met Ageas, de rechtsopvolger van Fortis. Fortisbeleggers kunnen hierdoor aanspraak maken op € 1,2 miljard aan schadevergoeding.

Johan Kleyn ✞

Bestuurder Stichting Wakkerpolis. Sinds 2021 Of Counsel bij Greenberg Traurig; daarvoor Senior Counsel bij Hogan Lovells; daarvoor partner van Jones Day en daarvoor partner van Allen & Overy. Hij begon als partner van Loef Claeys Verbeke tot de splitsing van dit kantoor.

Hij is gespecialiseerd in openbare en onderhandse overnames, vennootschapsrechtelijke geschillen en corporate governance vraagstukken. Hij heeft tevens diverse beursgangen begeleid. Ook geeft hij regelmatig colleges en heeft veel congressen georganiseerd.

Johan heeft ruime ervaring als bestuurslid van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Hij was van 2005 tot 2011 lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Sinds december 2021 betrokken bij Stichting Wakkerpolis.

Toezicht

Gert Jochems

Compliance professional, sinds 2006 als directeur verbonden aan Financial Markets Conduct te Amsterdam, een consultancy- en advieskantoor dat zich toelegt op compliance en governance vraagstukken bij financiele instellingen en beleggingsondernemingen.
Eerder was Gert Jochems als senior toezichthouder verbonden aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Tevens als voorzitter van de ‘supervisory & accounting committee’ verbonden aan het Central American Timber Fund en als lid van de Raad van Commissarissen aan Finles Capital Management te Utrecht.

Curriculum Vitae Gert Jochems

Fred Hammerstein

De heer A. Hammerstein is een Nederlands jurist en was hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Daarnaast was hij onder andere raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden, president van het gerechtshof te Arnhem en Voorzitter van het bestuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Tjerk Veenstra

De heer Veenstra is gedurende meer dan 25 jaar werkzaam geweest bij Nederlandse Gasunie N.V. in diverse functies als leidinggevende en toezichthouder. Studeerde aan de Technische Universiteit Delft en Wageningen University & Research en is thans verbonden als QHSE coordinator Energy Transition Centre bij de Hanze Hogeschool te Groningen en sinds 2015 eigenaar betrokken bij adviesbureau VGM Consultancy.

Deelnemers Adviesraad

Deelnemers van de Stichting hebben directe inspraak in het gevoerde beleid en kunnen meepraten en denken over de activiteiten van de Stichting en de collectieve procedure die zij voor polishouders voert. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de Stichting. Deze adviezen kunnen door de Adviesraad openbaar beschikbaar worden gesteld op de website van de Stichting.

Met deze directe vorm van toezicht door de deelnemers maakt de Stichting gebruik van een passende vorm van extern toezicht.*

De Deelnemers Adviesraad bestaat uit:

  • Dhr. S. Brouwers
  • Dhr. Ö.F.O. te Riele – Wnd. Commandant Ondersteuning, Kon. Marechaussee
  • Dhr. E.C. Bakker – Manager, Gemeente Groningen
  • Mevr. M.R.E. Ensing – Controller HomeTeam
  • Interesse om ook lid te worden of vragen aan de Adviesraad? Neem contact op via info@wakkerpolis.nl

Lidmaatschap aan de Deelnemers Adviesraad staat open voor elke Deelnemer.
Daarnaast kunnen Deelnemers op basis van de door hen gesloten deelnemingsovereenkomst de uitgevoerde werkzaamheden en behaalde resultaten op elk moment toetsen. Dit waarborgt tevens de belangen van aangeslotenen en de behartiging daarvan.

* Gerechtshof Amsterdam inz. Converium – ECLI:NL:GHAMS:2012:BV1026 – r.o. 10.4

Stichting Wakkerpolis en de Claimcode

Stichting Wakkerpolis onderschrijft de Claimcode.

Wakkerpolis hecht grote waarde aan het waarborgen van kwaliteit en continuiteit van de belangenbehartiging.

De Stichting Wakkerpolis onderschrijft de Claimcode. De toepassing hiervan wordt beschreven in de volgende documenten:

Ondersteuning

logo-DAS

Wakkerpolis heeft inzake het NN-dossier financiele- en werkafspraken met de rechtsbijstandverzekeraar DAS Rechtsbijstand N.V..

Op basis daarvan handelt Wakkerpolis voor DAS en haar polishouders dossiers af. Hiervoor ontvangt Wakkerpolis van DAS een dossiervergoeding. Betreffende polishouders zijn geen variabele vergoeding aan Wakkerpolis verschulding in geval van succes.

Deze afspraken met DAS dragen bij aan de waarborging van kwaliteit en continuïteit van de activiteiten van Wakkerpolis.

justlegalfinance-logo-index

JUST Legal Finance beoogt gelijke toegang tot rechtspraak praktisch te bevorderen en te ondersteunen, ter behartiging van consumentenbelangen.

Het voeren van een (collectieve) juridische procedure kan een bewerkelijke en kostbare zaak zijn. Zelfs zodanig, dat dit ten koste kan gaan van de kwaliteit of continuïteit van de belangenbehartiging.

JUST verstrekt procesfinanciering ten behoeve van belangenbehartigers, zoals in dit geval Wakkerpolis. Daarmee kan een collectieve rechtsgang kracht worden bijgezet en de continuïteit van de belangenbehartiging gewaarborgd.

justlegalfinance-logo-index
Bert Jan Tiesinga is bestuurder en een van de initiatiefnemers van Wakkerpolis B.V., een samenwerking van New Flame B.V. en JUST Legal Finance B.V. Tot 2010 is Tiesinga vele jaren werkzaam geweest in directiefuncties binnen de financiële en verzekeringssector.

Sinds 2010 tevens als bestuurder verbonden aan adviesbureau New Flame B.V., in welke functies hij particulieren begeleidt bij individuele (klachten)procedures inzake financiële- en verzekeringsproducten. Sinds 2013 betrokken bij Wakkerpolis.

Maatschappelijk

De initiatieven van Wakkerpolis dragen bij aan het maatschappelijk debat met betrekking tot beleggingsverzekeringen. Wakkerpolis strijdt in dat debat, direct en indirect, voor een adequate compensatie als aanvulling op de in 2008 aangekondigde Tegemoetkomingsregeling, die in haar ogen te mager en in veel gevallen zelfs volstrekt niet toereikend is.

Voor bronnen met betrekking tot de positie van Wakkerpolis in dat maatschappelijk debat zij verwezen naar onder meer onderstaande nieuwsberichten, vermeldingen in jaarverslagen van Nationale-Nederlanden en diverse andere media.

Advocaten

Wakkerpolis wordt bijgestaan door advocaten van Birkway en Dirkzwager.